Våra affärsområden - Vår kärnkompetens
Affärsområden

Våra affärsområden grundar sig på vår kärnkompetens och speglar vårt fokus på samhällsbyggnad i fyra delar.

image

Plattform och metod för konstruktiv medborgardialog med visuellt gränssnitt för samråd och kostnadseffektiv planprocess.

image

Tillståndsbedömning och underhåll för långsiktig samhällsnytta i investrings- och reinvesteringsprojekt. Kvalitétssäkring görs hela vägen, från den robusta förstudien till driftsöverlämningen.

image

Tillståndsbedömning och digitalisering för effektiv och samordnad förvaltningsstruktur till stöd för reinvesteringar och underhåll.

image

Beställarstöd vid upphandling och hantering av regleringsprocessen för effektiv avtalsförvaltning där målet är att säkra avtalets värde och strategiska vikt.

Spåranläggningar, fastigheter och andra anläggningar

IPMG utför drift- och underhållsarbete och byggnation på spåranläggningar, fastigheter och andra anläggningar. Vi har genom lång erfarenhet, hög kompetens och våra digitala verktyg byggt upp ett gediget kunnande om spåranläggningar, andra infrastrukturanläggningar och fastigheter. Vi utmärker oss också genom vårt fokus på forskning och innovation, säkerhet och hållbarhet.

Vårt krav på kontinuitetshantering medför att vi också har alternativa sätt eller lösningar för att fullfölja uppdraget vid störningar.

Vårt krav på riskhantering medför att vi arbetar med samordnade aktiviteter och kan leda dessa.

Vi hjälper er med samordnat underhåll och installationer

Vi hjälper er med samordnat underhåll och installationer

Fastighet

 • LPU – Långsiktigt planerat underhåll
 • FU – Förebyggande underhåll
 • AU – Avhjälpande underhåll
 • Ny- om och tillbyggnad
 • Markarbete
 • Tillståndsbedömning
 • Behovsutredning
 • Prediktion
 • Samordning
 • Samordnade installationer
 • Vintertjänster
 • Drift underhåll av tekniska system

Spåranläggningar

 • Spår och banunderhåll
 • Spåranläggning
 • Depå underhåll
 • Anläggningsarbete
 • Kanalisation
 • Komponentbyten
 • Håltagning
 • Stängsel
 • Vegetationsreglering
 • Vintertjänster
 • Halkbekämpning
 • Samordning

Bemanning

 • El
 • VVS
 • VENT
 • Lots
 • TSM
 • ESL
 • SoS
 • Banarbetare
 • Samordning
 • Besiktning
 • BAS-U
 • BAS-P
FoI

Målet med vårt fokus på FoI är att arbeta fram innovativa tjänster och produktionsmetoder som effektiviserar flöden och processer vilket leder till ökad kontroll i projekten inom våra affärsområden.

Även om behovet att ta fram lösningar kan avse stora övergripande frågor är de ofta de små avvikelserna som ger upphov till de större. Vårt fokus på innovation utgör därför en viktig del av vår drivkraft för att effektivisera processer, öka fastighets- och anläggningsförvaltarnas kontroll över sitt bestånd samt för att nå hållbarhetsmålen.

Ökade krav på hållbarhet och resursutnyttjande i framtiden förutsätter nya lösningar som bygger på systemtänk och livscykelperspektiv och där kan drift- och underhållsaspekten spelar en väsentlig roll.

Vårt mål med innovationsarbetet är att kunna identifiera nyckelfaktorer för att nå ökad produktivitet och ökad hållbarhet.

Tillit och förståelse till person, process och teknologi är nyckelfaktorer för att öka viljan för ansvarstagande och samverkan.

För att vara en del av lösningen har vi tagit fram en metodik och digitaliseringsprocess som inte bara skall hjälpa oss att stötta våra kunder i att identifiera nyckelfaktorer utan även hjälpa arbetet att implementera dessa för att nå önskat resultat.

Vår metodik bygger på samordning och samverkan mellan People, Process & Tecnology, vilket innebär att processer för ledarskap, kultur, motivation och beteende skall samverka och förstärkas av digitalaverktyg.

För att kunna hantera allt större datamängder och göra dessa hanterbara och visualiserade har vi mycket stort fokus på:

PROPTECH TILLFÖRLITLIGHET
BIG DATA
AI

BLOCK CHAIN
OBJEKT & DATA
SÖKBARHET

VISUALISERING
DIGITALA BESÖK
SIMULERING

Hållbarhet och miljö

FN:s Agenda 2030 och InfraSwedens Effektmål 2030 är roten till vårt 10 års mål.
IPMG är en framtidsinvesterare. De investeringar vi gör idag påverkar utvecklingen.

Våra primära mål:

 • Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara Städer och Samhällen
 • Bekämpa klimatförändringar
Hållbarhetsmål 11:

Miljö, tillgänglighet och delaktighet - Genom ett gediget och heltäckande förarbete säkerställer vi en hög nyttjandegrad av resurser. I vår samordningsmetodik säkerställer vi behov och krav från intressenter genom delaktighet inom samhällsbyggnad.

Hållbarhetsmål 9:

Investeringar, uppgraderingar & kommunikation - Vi arbetar aktivt i framtagning av hållbar och kvalitativ produktionsmetodik, både vid investeringar och utveckling av befintlig infrastruktur. Vi ligger i framkant i utvecklingen av innovativa informations- och kommunikationstjänster.

Hållbarhetsmål 13:

Materialval och klimatavtryck - I framtagningen av komponenter och produktionsresurser säkerställer vi att pröva alternativ och sträva efter bästa miljöval.

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. https://www.globalamalen.se.