IPMGs Vision är att bli ledande på att leverera innovativa tjänster, produkter och digitala verktyg för fastighets- och anläggningsägare som också bidrar till en hållbar global utveckling.

Våra mål är att leverera strukturerat kvalitetsarbete, systematisk förbättring och säkerställa spårbarhet av infrastrukturella tjänster.

För kunden innebär vår vision och våra mål att anläggnings- och fastigheternas kontroll över förvaltningsbeståndet ökar samt att vårt arbete leder till en effektivisering av investeringar och underhållskostnader.

Som vi säger

We are part of the Solution TM

Sedan 2008 har vi successivt byggt upp en bred kompetens och förmåga att leverera komplexa lösningar för såväl stora som små kundbehov. Genom vårt fokus på innovation och systematiserade processer skapar vi nya förutsättningar till välgrundade lösningar. Vårt motto är vårt mål med alla uppdrag.

IPMG är framförallt ett kompetensdrivet företag bestående av erfarna projektledningskonsulter med fokus på forskning och innovation inom samhällsutveckling.

I våra uppdrag och åtaganden tar vi ett helhetsgrepp för att effektivisera processer och säkra funktioner. Det är därför självklart för oss att vår vision och våra mål skall tillmötesgå FN’s klimatmål samt de ökade krav våra kunder ställer på klimatneutrala lösningar, ökad digitalisering, ökad produktivitet och nya innovativa metoder för tillståndsbedömning och underhåll. För att säkerställa utvecklings och klimatmålen för 2030 lanserade vi 2019 vår nya process- och digitaliseringsmetodik PPT2030.

Uppförandekod

För att uppnå våra mål arbetar vi med att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare, leverantörer samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå målen arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi har fokus på klimat och miljö och strävar efter långsiktiga relationer.

Vi ställer samma krav till våra leverantörer

Våra affärspartners och deras prestationer, spelar en viktig roll i vårt arbete. Detta fångas upp i inköpsprocesserna i form av krav och riktlinjer. Vi ska i samspel med våra affärspartners driva utveckling av nya lösningar.

IPMG agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption och driver verksamheten enligt gällande konkurrenslagstiftning vid offerering, upphandling och inköp. IPMG tar som samhällsbyggare ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet i branschen.

Våra policys
Ladda ner fil

Alkohol & drogpolicy

Ladda ner fil

Uppförandekod

Ladda ner fil

Säkerhetspolicy

Ladda ner fil

Arbetsmiljöpolicy

Ladda ner fil

Miljö och Hållbarhetspolicy

Ladda ner fil

Policy kränkande särbehandling